Lu's paragraph logo

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1. Lu’s Paragraph beschouwt als zijn opdrachtgever de natuurlijke persoon, rechtspersoon of particulier die de opdracht aan Lu’s Paragraph heeft toevertrouwd, tenzij die daarbij uitdrukkelijk heeft meegedeeld in opdracht te handelen, uit naam en voor rekening van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemersnummer van die derde tegelijkertijd werden meegedeeld aan Lu’s Paragraph.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Lu’s Paragraph en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en opdrachtgever.

Artikel 2 - Offertes en overeenkomsten

1. Alle offertes/prijsopgaves vanwege Lu’s Paragraph zijn vrijblijvend en houden geen verbintenis in. De offertes/prijsopgaves zijn van toepassing op de betreffende prijsaanvraag en zijn niet automatisch geldig voor toekomstige opdrachten. Ze zijn in euro en exclusief BTW of belasting op de toegevoegde waarde.

2. Iedere offerte/prijsopgave is geldig gedurende 30 werkdagen, te rekenen vanaf de offertedatum. Lu’s Paragraph houdt zich het recht voor haar offerte/prijsopgave, volledig of gedeeltelijk, te wijzigen of te annuleren tot de definitieve en geschreven aanvaarding van de opdracht tot stand is gekomen.

3. De offerte/prijsopgave bevat een omschrijving van de aangeboden diensten en/of inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in de offerte/prijsopgave binden Lu’s Paragraph niet.

4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5. Lu’s Paragraph behoudt zich het recht voor de opgemaakte offerte/prijsopgave en de opgegeven leveringstermijnen nog te herroepen na aanvaarding van de offerte/prijsopgave door de opdrachtgever, indien Lu’s Paragraph de volledige inhoud van de opdracht niet heeft kunnen inzien voor het opmaken van de offerte/prijsopgave.

6. Lu’s Paragraph heeft het recht om een opdracht te weigeren of eenzijdig te ontbinden indien deze opdracht volgens haar opinie, illegaal, lasterlijk, onzedelijk of smadelijk zijn of zouden kunnen zijn.

7. Door aanvaarding van de offerte/prijsopgave of bij plaatsing van een opdracht, gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Lu’s Paragraph.

Artikel 3 – Wijzigingen en annuleringen

1. Indien de opdrachtgever de opdracht nog zou wijzigen nadat Lu’s Paragraph de opdracht definitief heeft aanvaard, behoudt Lu’s Paragraph zich het recht voor de overeengekomen termijnen en/of tarieven te wijzigen of de opdracht alsnog te weigeren. Indien Lu’s Paragraph beslist om de opdracht te weigeren, is de opdrachtgever verplicht om het al uitgevoerde gedeelte van het werk te betalen.

2. Ingeval de opdrachtgever de overeenkomst annuleert of verbreekt, behoudt Lu’s Paragraph zich het recht voor, indien de betreffende opdracht al is gestart, het geleverde werk te factureren aan 100%. Het al uitgevoerde werk, waarvan Lu’s Paragraph de kwaliteit niet meer kan garanderen, wordt aan de opdrachtgever overgemaakt.

Artikel 4 - Uitvoering

1. Bij de uitvoering van de opdracht houdt Lu’s Paragraph rekening met het door de opdrachtgever gespecifieerde doel van de opdracht.

2. De opdrachtgever verbindt er zich toe om zowel voor als tijdens de uitvoering van de opdracht tijdig gevolg te geven aan vragen en/of aanwijzingen in verband met de opdracht die door Lu’s Paragraph kunnen voorgelegd worden.

3. Het bronmateriaal, nodig voor de goede uitvoering van de opdracht wordt door de opdrachtgever op zijn kosten en risico’s aan Lu’s Paragraph geleverd.

Artikel 5 - Prijzen en betalingen

1. Gedurende de in de offerte/prijsopgave vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan Lu’s Paragraph diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Lu’s Paragraph geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij de offerte/prijsopgave vermeld.

3. Alle vermelde prijzen van Lu’s Paragrph zijn in euro en exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.

4. Lu’s Paragraph heeft eveneens het recht om een toeslag te hanteren wanneer de opdrachtgever onduidelijke of nog te bewerken documenten of bestanden aanlevert, die Lu’s Paragraph noodzaken tot meer werkzaamheden of kosten dan ze redelijkerwijs mocht verwachten bij de totstandkoming van de overeenkomst.

5. Voor vaste en trouwe klanten die hun facturen regelmatig betalen, kan Lu’s Paragraph toestaan de prestaties maandelijks te facturen.

6. Voor opdrachten die lopen over meer dan 30 dagen, behoudt Lu’s Paragraph zich het recht voor maandelijks de al gepresteerde diensten te factureren.

7. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 30 dagen na het ontvangen van de factuur.

8. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Lu’s Paragraph is gewezen op de te late betaling en Lu’s Paragraph de opdrachtgever een termijn van 30 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 30-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Lu’s Paragraph gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

9. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag van de factuur, behoudt Lu’s Paragraph zich het recht voor, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle nog lopende opdrachten te schorsen tot de integrale betaling van alle verschuldigde bedragen, hetzij de hoofdsom en de bijkomende kosten.

Artikel 7 - Leveringstermijn

1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is Lu’s Paragraph niet gehouden zich aan de leverings- en uitvoeringstermijnen vooropgesteld door de opdrachtgever te houden. De overeengekomen leveringstermijn geldt als streeftermijn. Hoewel Lu’s Paragraph alles in het werk stelt om de overeengekomen leveringstermijn te halen, verbindt ze zich ertoe, zodra het haar duidelijk wordt dat de betreffende opdracht vertraging oploopt of niet binnen de gestelde termijn kan geleverd worden (vb. door overmacht), de opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte te stellen.

2. Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijke leveringstermijn opgegeven heeft, behoudt Lu’s Paragraph zich het recht voor deze termijn zelf naar redelijkheid te bepalen.

3. Indien overschrijding van de gestelde leveringstermijn, kan de opdrachtgever in geen enkel geval een schadevergoeding eisen. Het eventuele werk dat al uitgevoerd werd door Lu’s Paragraph zal worden gefactureerd en ter beschikking gesteld worden aan de opdrachtgever.

4. De opdrachtgever is gehouden alles in het werk te stellen om de tijdige levering door Lu’s Paragraph mogelijk te maken.

Artikel 8 - Duurtransacties

1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Artikel 9 - Ongeoorloofd gebruik

1. Het gebruik van illegale downloads zijn verboden op al de door Lu’s Paragraph ter beschikking gestelde apparatuur, systemen en computers. Lu’s Paragraph kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor zijn uitgeoefende activiteiten op eventuele illegale downloads deze door de opdrachtgever of externe zijn aangebracht.

Artikel 10 - Eigendom en auteursrecht

1. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Lu’s Paragraph tot stand gebrachte auteursrechten en intellectuele eigendommen (werktekeningen, foto’s, illustraties, maquettes, templates, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Lu’s Paragraph. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Lu’s Paragraph tenzij anders vermeld.

2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten en portretrechten van of voor de opdrachtgever.

3. Eigendomsoverdracht betreffende geleverde opdrachten van Lu’s Paragraph geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van de factuur.

Artikel 11 - Naamsvermelding

1. Tenzij anders overeengekomen, is Lu’s Paragraph te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.

Artikel 12 - Promotioneel gebruik

1. Tenzij anders overeengekomen, is Lu’s Paragraph gerechtigd zijn/haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/of publiciteit.

2. Lu’s Paragraph zal toestemming van opdrachtgever behoeven, wanneer deze zelf nog niet tot gebruik van het ontwerp is overgegaan.

Artikel 13: Confidentialiteit en privacy

1. Lu’s Paragraph verbindt er zich toe alle informatie die de opdrachtgever voor, tijdens en na het toevertrouwen van de opdracht doorstuurt, strikt vertrouwelijk te behandelen.

2. Lu’s Paragraph is niet aansprakelijk voor eventuele schending van de geheimhouding door derden, indien zij kan aantonen dat zij deze schending niet heeft kunnen verhinderen.

3. Lu’s Paragraph respecteert de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Persoons-gegevens worden nooit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden overgemaakt. Alle persoonsgegevens, opgevraagd bij de aanvraag van een prijsofferte en de totstandkoming van de overeenkomst dienen louter en alleen om de communicatie tussen Lu’s Paragraph en de overeenkomst tot stand te kunnen brengen. De opdrachtgever heeft te allen tijde het recht zijn gegevens in te zien, te laten wijzigen en verwijderen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Lu’s Paragraph is enkel aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Lu’s Paragraph toerekenbare tekortkoming. Lu’s Paragraph kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, schade door vertraging en gederfde winst. De aansprakelijkheid van Lu’s Paragraph is in elk geval slechts beperkt tot het bedrag ter hoogte van de factuurwaarde excl. btw van de betreffende opdracht die Lu’s Paragraph aan de opdrachtgever heeft aangerekend.

2. Lu’s Paragraph is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne communicatiemiddelen zoals e-mail, internet, fax, etc.

3. Lu’s Paragraph is niet aansprakelijk voor een laattijdige levering veroorzaakt door stakingen, storingen binnen het bedrijf, overmacht, storingen van het netwerk of de server, of elektronische virussen, waarover zij geen rechtstreekse controle heeft.

4. Lu’s Paragraph kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor documenten, aangeleverd door de opdrachtgever, die de auteursrechten kunnen schaden.

5. Lu’s Paragraph kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade ten gevolge van verlies, vernietiging of beschadiging van documenten, brochures, papieren of andere informatiedragers, die de opdrachtgever ter beschikking heeft gesteld van Lu’s Paragraph voor de goede uitvoering van de opdracht. De verzending ervan gebeurt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

6. Lu’s Paragraph kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten van welke aard ook in de opdracht, die te wijten zijn aan onduidelijkheid bij het verstrekken van de opdracht, slecht leesbare, gebrekkige of onvolledige teksten of beeldmateriaal, indien Lu’s Paragraph voor de uitvoering van de opdracht uitgegaan is van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, ook al zijn deze te goeder trouw verstrekt.

7. Lu’s Paragraph kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de opdracht, die ontstaan zijn ten gevolge van tijdsdruk van de opdrachtgever. Indien er door de tijdsdruk bijvoorbeeld geen tekstrevisie kan plaatsvinden, kan de opdrachtgever zich niet meer beroepen op de toezeggingen van Lu’s Paragraph in verband met de kwaliteit.

8. De opdrachtgever verbindt er zich toe Lu’s Paragraph te vrijwaren tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit het gebruik van de geleverde opdrachten.

Artikel 15: Overmacht

1. Naast hetgene wat de wet en de jurisprudentie begrijpt onder overmacht, worden in deze Algemene Voorwaarden eveneens onder overmacht verstaan, alle voorziene of onvoorziene omstandigheden waarop Lu’s Paragraph geen invloed kan uitoefenen en die Lu’s Paragraph verhinderen haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet uitsluitend begrepen: ramp, brand, overstromingen, stormen, ongeval, ziekte, epidemieën, werkstaking, oproer, rellen, blokkades, oorlog, terroristische aanslagen, maatregelen van overheidswege, transportbelemmeringen, faillissement van de opdrachtgever, storingen in de dienstverlening van internetproviders, nalatigheid van leveranciers, enz.

2. Gedurende de periode van overmacht worden de verplichtingen van Lu’s Paragraph opgeschort. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen, hetzij zowel Lu’s Paragraph. als de opdrachtgever, gerechtigd eenzijdig de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van beide partijen in dat geval enige schadevergoeding verschuldigd is.

3. Indien Lu’s Paragraph bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft Lu’s Paragraph het recht de al uitgevoerde prestaties afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16 - Klachten en geschillen

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 14 dagen nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Lu’s Paragraph.

2. De opdrachtgever dient Lu’s Paragraph in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

3. Op overeenkomsten tussen Lu’s Paragraph en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

4. Elk geschil betreffende deze Algemene Voorwaarden zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de Rechtbank van Mechelen, waaronder de maatschappelijke zetel van Lu’s Paragraph valt.

Dernière mise à jour 10-2018

• Retour au sommet


© Copyright 2018 Lu’s paragraph • tous droits réservés
Achiel Cleynhenslaan 41, 3140 Keerbergen • +32 15 29 38 00 • info@lusparagraph.be
Clause de non-responsabilitéPolitique de confidentialitéConditions générales